Skoči na glavno vsebino
Select Page

 

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Vrhovci

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv:   OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI
Naslov: Cesta na Bokalce 1
Pošta:   1000 Ljubljana
Telefon: 01 423 03 70
Elektronski naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si
Odgovorna uradna oseba: MARJANCA VAMPELJ, prof. pedag. in psih.
Datum prve izdaje kataloga:  15. 12. 2006
Datum zadnje spremembe:   01. 03. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.os-vrhovci.si/o-soli/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike: tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda na naslovu: OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLGA

2. a Organigram in podatki o organizaciji javnega značaja zavoda

 • Organigram povezava
 • Opis delovnega področja: Osnovna šola Vrhovci je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vrhovci  s sedežem Cesta na Bokalce 1, Ljubljana (v nadaljevanju: odlok).

          O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

          Osnovna šola opravlja javno službo na področju:

          85.200 – osnovnošolsko izobraževanje

          Poleg osnovne dejavnosti opravljata osnovna šola še dopolnilne dejavnosti, navedene v odloku o ustanovitvi.

          Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega ulice in hišne številke navedene  v odloku.

 • Organi šole:  svet zavoda, ravnatelj, svet staršev in strokovni organi.

– Predsednica sveta zavoda: Bernarda Frass

– Predsednik sveta staršev: Gregor Grmek

 • Strokovni organi šole: učiteljski zbor, programski učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
 • Kontaktne osebe:

– Ravnateljica: Marjanca Vampelj tel. št. 01 423 03 71
– Pomočnik ravnateljice: Urška Letnar Smolčič tel. št. 01 423 03 72, Bojan Lipovec
– Svetovalna služba: Maja Habicht Gorički tel. št. 01 423 03 75; Jernej Jurčec tel. št. 01 423 03 80; Tadeja Pust

 • Notranje organizacijske enote: Šola nima notranjih organizacijskih enot

2. b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Marjanca Vampelj
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
E-pošta: mac-vampelj@os-vrhovci.si
Naslov: Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 423 03 71

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

       Povezave na register predpisov pristojnega ministrstva:

 • veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja povezava
 • osnovna šola – spletna stran MVI povezava

      Povezava na odlok o ustanovitvi v registru predpisov občine: povezava

      Povezave na splošne akte šole:

 • Vzgojni načrt Osnovne šole Vrhovci od 29. 2. 2024 povezava
 • Pravila šolskega reda za učence Osnovne šole Vrhovci od 11. 12. 2023, dopolnitev 29. 2. 2024 povezava
 • Hišni red Osnovne šole Vrhovci od 01. 10. 2023, dopolnitev 30. 1. 2024 povezava
 • Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo OŠ Vrhovci od 22. 5. 2023 povezava
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov Osnovne šole Vrhovci od 26. 4. 2023 povezava
 • Informacije za posameznike – Osnovna šola Vrhovci od 26. 4. 2023 povezava
 • Ukrepi za zagotovitev varnosti učencev od 5. 4. 2023 povezava
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Osnovne šole Vrhovci od 1. 3. 2023 povezava
 • Pravila šolskega sklada  Osnovne šole Vrhovci  povezava
 • Pravila šolske prehrane povezava
 • Pravilnik o prodaji blaga povezava
 • Načrt za izvedbo pouka po modelih  (Covid-19) povezava
 • Pravilnik o sprejemljivi rabi spleta in IKT povezava
 • Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v Osnovni šoli Vrhovci v času koronavirusa povezava
 • Pravilnik o uporabi službene e-pošte z domeno @os-vrhovci.si, 25. 9. 2018 povezava
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter za odpravo njegovih posledic in ukrepi za preprečevanje drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene od 19. 1. 2017  povezava
 • Pravilnik o računovodstvu Osnovne šole Vrhovci od 3. 10. 2016 povezava
 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Osnovne šole Vrhovci od 10. 6. 2016 povezava
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Vrhovci od 30. 8. 2013   povezava
 • Poslovnik Sveta Osnovne šole Vrhovci od 12. 3. 2013 povezava
 • Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Vrhovci od 12. 3. 2013  povezava
 • Obvestilo vsem zaposlenim, staršem otrok in poslovnim partnerjem v zvezi z dajanjem in prejemanjem daril od 18. 10. 2011   povezava
 • Pravilnik o rednem letnem popisu v Osnovne šole Vrhovci od 23. 2. 2007 povezava
 • Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov Osnovne šole Vrhovci od 2. 6. 2006 povezava
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil Osnovne šole Vrhovci od 3. 10. 2005 povezava
 • Poslovnik o delu šolskega sklada Osnovne šole Vrhovci od 1. 12. 2004  povezava

2. č Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov s področja izobraževanja znanosti in športa povezava

2. d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumenti po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2023/2024 povezava
Letno poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta Osnovne šole Vrhovci za šolsko leto 2022/2023  povezava

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil  povezava

2. e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja  svojim uporabnikom

Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki).

2. f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja šola

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2. g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi šola/vrtec s svojega delovnega področja

Informacija o številu oddelkov, o spolu učencev po oddelkih in razredih.  povezava
Zavod ne upravlja zbirk podatkov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Večina informacij javnega značaja je dostopna na spletu na naslovu: https://www.os-vrhovci.si/.  Zahtevo za informacije javnega značaja lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: tajnistvo@os-vrhovci.si. Sicer pa so informacije javnega značaja fizično dostopne na sedežu zavoda na naslovu: OŠ Vrhovci, Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana v času uradnih, ur od ponedeljka do petka, od 9. do 12. ure, v tajništvu šole.

4. STROŠKOVNIK

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so navedeni v 16., 17., in 18. členu
Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. povezava

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Cene in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja so navedeni od 20. do 26. člena Uredbe o
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja povezava

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ OZ. TEMATSKIH SKLOPOV

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

 

 

 

Dostopnost